μενού

Αυτή η μορφή επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη.

Διαδικασίες ίδρυσης

  1. Να υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της επιχείρησης.
  2. Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ ο φορέας της στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο που υπάγεται (Τ.Α.Ε. ή ΤΕΒΕ ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης)
  3. Να πάρει από το οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ τη «Βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου» που προτίθεται να χρησιμοποιήσει
  4. Να πάρει «ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας» και Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρηση
  5. Να εκδοθεί «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» όπου απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις άσκησης από την επιχείρηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Εγγραφής στο Μητρώο του Οικείου Επιμελητηρίου / ΓΕΜΗ

  1. Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας (για αλλοδαπούς εκτός χωρών της Ε.Ε. φωτοτυπία της άδειας παραμονής και της άδειας εργασίας)
  3. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , που απαιτείται να εκδοθεί, για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
  4. Χαρτόσημο έναρξης στην Δ.Ο.Υ.

Newsletter

Login

Ακολουθηστε μας

Go to top