μενού

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση (Ομοσπονδία) με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» με έδρα το Ηράκλειο που ιδρύθηκε το έτος 1985 αναγνωρίστηκε δε και εγκρίθηκε το καταστατικό της, με την υπ’ αριθμό 75/1986 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και είναι καταχωρημένο στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου θα διέπεται στο εξής από το παρακάτω καταστατικό, τους Νόμους 1712/1987 και 2081/1992 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού του Νόμου.

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ της Οργάνωσης είναι η ανάπτυξη και διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος στην εμπορική τάξη, η γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις, η συστηματική και επιστημονική μελέτη, αναζήτηση, παρακολούθηση, προώθηση και επίλυση κάθε θέματος που αφορά την τάξη και κυρίως η διαφύλαξη, προαγωγή και ανάπτυξη των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, καθώς και η κοινωνική, επαγγελματική και ηθική εξύψωση αυτών, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Η συνένωση της εμπορικής τάξης με την ίδρυση τριτοβάθμιας Οργάνωσης για την καλύτερη επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η Οργάνωση χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα:

 1. Απευθύνεται στις Δημόσιες, Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών τους και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
 2. Προβαίνει στη διαφώτιση της κοινής γνώμης και την ενημέρωση όλων των αρμοδίων Αρχών πάνω σε κάθε θέμα που αφορά την εμπορική τάξη, και ιδιαίτερα την εμπορική τάξη της Κρήτης.
 3. Παρακολουθεί τις Κυβερνητικές ενέργειες και τα προς ψήφιση νομοσχέδια που αφορούν τη φορολογική, αγορανομική, βιομηχανική, εργατική και τη γενικότερη εμπορική και οικονομική πολιτική της χώρας. Καθορίζει τις σχετικές θέσεις της Εμπορικής Τάξης και υποδεικνύει τις κατά την κρίση της επιβαλλόμενες εφαρμόσιμες και αποδοτικές λύσεις. Πληροφορεί σχετικά με τα παραπάνω τα μέλη της, αλλά και τα μέλη άλλων ομοειδών Οργανώσεων, τα οποία, εάν και όποτε κρίνει σκόπιμο, συγκαλεί σε διασκέψεις και συνέδρια τοπικής, περιφερειακής ή και Εθνικής κλίμακας προκειμένου να εξετασθούν από κοινού τα ζητήματα που απασχολούν την εμπορική τάξη.
 4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση και συμμετοχή της εμπορικής τάξης σε συμβούλια, επιτροπές και σε όλες τις εκδηλώσεις της δημόσιας ζωής που την αφορούν με πρόσωπα που έχουν πείρα, ειδικές γνώσεις και ικανότητα.
 5. Η Ομοσπονδία δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, αλλά ιδρύει εντευκτήρια, βιβλιοθήκες, εκδίδει βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, δημοσιεύει άρθρα και μελέτες στον οικονομικό ή πολιτικό τύπο, οργανώνει επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις κοινωνικές εκδηλώσεις και γενικότερα προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την ευρύτερη διάδοση και πληρέστερη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τις θέσεις της στα προβλήματα του εμπορίου και της οικονομίας.
 6. Είναι σε επαφή με αντίστοιχες Οργανώσεις της χώρας και του Εξωτερικού και μπορεί να συμμετέχει με αυτές σε δραστηριότητες με κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών της.
 7. Επιδιώκει την ανάπτυξη και πρόοδο του εμπορίου και των ειδικότερων  κλάδων του με την επαγγελματική εκπαίδευση στο εσωτερικό ή εξωτερικό προσώπων που προέρχονται από την εμπορική τάξη καθώς και την κατάρτιση συνδικαλιστικών στελεχών υψηλή στάθμης.
 8. Αναθέτει σε επιτροπές ή σε πρόσωπα ειδικευμένα, με πείρα και γνώσεις, που επιλέγει, τη μελέτη των φορολογικών, αγορανομικών, εργατικών και γενικότερα των εμπορικών και οικονομικών θεμάτων, αποβλέποντας στην προαγωγή των σκοπών και επιδιώξεων της εμπορικής τάξης.
 9. Επιδιώκει την πιστοδοτική και με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ενίσχυση της εμπορικής τάξης για την ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών και δραστηριοτήτων της.
 10. Βοηθά στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εθνικής ή περιφερειακής πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης με τη χρησιμοποίηση επιτροπών και ειδικευμένων προσώπων.
 11. Συμβάλλει στην προβολή και ανάπτυξη του εμπορίου με την οργάνωση γενικών ή ειδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων, τη συμμετοχή σ’ αυτές, και διευκολύνει προβάλλει και προωθεί τις εμπορικές θέσεις στο κοινωνικό σύνολο.
 12. Οργανώνει και διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση προβλημάτων την εμπορική τάξη της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας, καθώς και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.
 13. Για την πραγματοποίηση των πιο πάνω επιδιώξεων οργανώνει κατάλληλες υπηρεσίες και γενικότερα προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υλοποίησή τους.

Newsletter

Login

Ακολουθηστε μας

Go to top