μενού

Ο σύλλογος

Η πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία «Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου » ιδρύθηκε το έτος 1989 και έχει σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος σε όλο και περισσότερα μέλη και τη συνένωσή τους κάτω από τη σκέπη της Οργάνωσης. Από πολύ νωρίς έγινε κατανοητό ότι μόνο με συλλογικές προσπάθειες και διεκδικήσεις μπορούμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα, γιατί η αδιαφορία και η απομόνωση δεν είναι οι καλύτεροι σύμβουλοι. Η γενικότερη ανάκαμψη και ανάπτυξη της αγοράς τελικά ωφελεί και την δική μας επιχείρηση.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Σκοποί:

α) Η μέριμνα για την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του
β) Η υποστήριξη και ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του και απέναντι στα λοιπά μέλη της Ελληνικής εμπορικής τάξης.
γ) Η προαγωγή του κρητικού Εμπορίου και γενικότερα του Ελληνικού Εμπορίου και του εμπορικού επαγγέλματος, σε συνδυασμό προς τα γενικότερα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή μια ελεύθερη συνδικαλιστική οργάνωση, που διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1712/87 περί "επαγγελματικών οργανώσεων εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπόν επαγγελματιών".

Αυτή είναι και η ουσιώδης διαφορά του με τα Επιμελητήρια, που είναι οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και αποτελούν συμβούλους του κράτους.

Η δραστηριότητα που αναπτύσσει για την εκπλήρωση του σκοπού του άπτεται κάθε θέματος που ενδιαφέρει τους εμπόρους.

Μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην περιοχή Βιοτέχνες και Βιομήχανοι αποκλείονται εκτός εάν αποδεδειγμένα ασκούν και εμπορική δραστηριότητα κατά την πιο πάνω έννοια. Επί ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών μέλη είναι όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι.

Επίσης μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι α) Επί ανωνύμων εταιρειών ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος και δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου β) Επί συνεταιρισμών ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου και γ) Επί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους εφ' όσον οι πιο πάνω (α,β,γ) δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με το εμπόριο

Newsletter

Login

Ακολουθηστε μας

Go to top